Suklaarihmakala (Sphaericthys osphromenoides)

Hinta €14,00

5 cm / pH 5-6,5 / °dH <8 / 25-28 °C