Makkarakala (Badis badis)

Hinta €13,00

5-6 cm / pH 6-8 / °dH <15 / 18-28 °C