Mangopleko L-047 (Baryancistrus chrysolomus)

Hinta €110,00

22 cm / pH 6-7 / °dH <10 / 26-30 °C